Γουβέλη 4 117 44 Αθήνα - Νέος Κόσμος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λογοθεραπεία - Ειδική διαπαιδαγώγηση

 

Λογοθεραπεία

 
 
Λογοθεραπεία ΣΠΕΕ - Στήριξη Παιδιού, Εφήβου, Ενηλίκου
 
 
 
Αντικείμενο της Λογοθεραπείας είναι η διάγνωση και η αποκατάσταση των δυσκολιών του λόγου και γενικότερα της επικοινωνίας. Η ηλικία κατά την οποία θα παρέμβει ο Λογοθεραπευτής εξαρτάται από το είδος των δυσκολιών και τους παράγοντες που τις προκαλούν. (Συστήνεται πάντως η παραπομπή σε Λογοθεραπευτή εάν ένα παιδί έως την ηλικία των 2 ετών δεν παράγει καθόλου λόγο, δεν κατανοεί ή δεν χρησιμοποιεί καθόλου λεξιλόγιο και ως 3 ετών δεν έχει βλεμματική επαφή, δεν λέει το όνομά του και το επώνυμό του, δεν εκτελεί απλές εντολές, δεν εκφράζει τις ανάγκες του, δεν κάνει και δεν απαντά σε ερωτήσεις τύπου «ποιος;» «τι;», δεν χρησιμοποιεί προτάσεις, δεν παρακολουθεί και δεν κατανοεί τη διήγηση παραμυθιών και δεν κάνει στοιχειώδη διάλογο με ενήλικα ή άλλο παιδί).

Στη ΣΠΕΕ οι Λογοθεραπευτές καταγράφουν το αίτημα των γονέων, λαμβάνουν ιστορικό και πληροφορίες για την έναρξη της δυσκολίας και με τις κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές προχωρούν
 
 
 
 
στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων για την αποκατάσταση των δυσκολιών. Αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα στο λόγο τους και βρίσκονται σε επικοινωνία με τους γονείς εξηγώντας τους το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουν και οι ίδιοι στο σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, οι Λογοθεραπευτές ασχολούνται με τις διαταραχές του προφορικού και γραπτού λόγου, τις διαταραχές της ομιλίας και της επικοινωνίας, της φωνής, της σίτισης και της κατάποσης. Τα συχνότερα προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά στον προφορικό τους λόγο είναι:

Ειδική γλωσσική διαταραχή: Είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από τον αργό ρυθμό της γλωσσικής ανάπτυξης και έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την έντονη δυσκολία στη χρήση των λειτουργικών μορφημάτων (άρθρα, προθέσεις κλπ) και της γραμματικής μορφολογίας (π.χ. καταλήξεις).

Καθυστέρηση ομιλίας: πρόκειται για την «αργοπορία» στην εξέλιξη του λόγου, όπως αυτή αναμένεται στη συγκεκριμένη ηλικία που εξετάζεται το παιδί. Η αργοπορία αυτή επηρεάζει το λόγο, το λεξιλόγιο, τη γραμματική και την κατανόηση.

Διαταραχή της Άρθρωσης: Είναι η δυσκολία στη σωστή παραγωγή των ήχων που έχει συχνά ως αποτέλεσμα τη δυσνόητη ομιλία.

Φωνολογική Διαταραχή: Έχει ως χαρακτηριστικό τη λανθασμένη αποτύπωση των φωνολογικών κανόνων με αποτέλεσμα να επηρεάζονται ομάδες ήχων. Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται με πολλαπλές αλλοιώσεις, παραλείψεις και μεταθέσεις ήχων και συλλαβών.

Δυσαρθρία: Διαταραχή η οποία σχετίζεται με την έλλειψη συντονισμού μεταξύ της αναπνοής, της άρθρωσης, της φώνησης και της προσωδίας.

Απραξία: Διαταραχή η οποία σχετίζεται με δυσκολίες στον προγραμματισμό και στη συντονισμένη και με ακρίβεια εκτέλεση των αρθρωτικών κινήσεων.

Τραυλισμός: Είναι η διαταραχή στη ροή της ομιλίας με επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων, ακατάλληλες παύσεις και επιμηκύνσεις ήχων. Η οικογένεια του παιδιού θα πρέπει να ανησυχήσει όταν υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο για τραυλισμό στην οικογένεια ή όταν συνυπάρχουν άλλες διαταραχές στον λόγο και δεν παρατηρείται σταδιακή μείωση των συμπτωμάτων.

Εδώ απευθύνονται και οι έφηβοι με προβλήματα στο λόγο τους, κυρίως με προβλήματα ροής (τραυλισμού) ή άρθρωσης, αλλά και όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οργάνωση του λόγου τους (αδυναμία επεξεργασίας πληροφοριών, αφήγησης, περιγραφής κλπ).

Ο Λογοθεραπευτής ασχολείται επίσης με τις επικοινωνιακές δεξιότητες παιδιών με ΔΑΦ (Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος) και συνεργάζεται με την επιστημονική ομάδα της ΣΠΕΕ στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρέμβασης.

Επιπλέον, ένας εξειδικευμένος Λογοθεραπευτής μπορεί να αξιολογήσει και να προχωρήσει σε πρόγραμμα αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών που αφορούν το γραπτό λόγο (π.χ. δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία κλπ). Στη ΣΠΕΕ εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα με λογισμικά (με τη χρήση υπολογιστών) καθώς και με ειδικά εγχειρίδια που βοηθούν το παιδί να βελτιώσει τις μαθησιακές του δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα σε όλα τα προγράμματα θεραπείας του προφορικού, αλλά και του γραπτού λόγου δίνονται στο παιδί ευχάριστες δραστηριότητες και παιχνίδια που προωθούν την αποκατάσταση των δυσκολιών του και ενισχύουν τη γενίκευση των κατεκτημένων στόχων.

Όπως και σε όλα τα τμήματα της ΣΠΕΕ έτσι και στο τμήμα της Λογοθεραπείας, συχνά δημιουργούνται Ομάδες Γενίκευσης στις οποίες συμμετέχουν παιδιά που παρακολουθούν πρόγραμμα Λογοθεραπείας. Στις ομάδες αυτές εφαρμόζονται παιχνίδια με λεκτικές δραστηριότητες και ευνοείται η αλληλεπίδραση με αφήγηση, περιγραφή και διάλογο. Μέσα σε αυτές τις ομάδες τα παιδιά γενικεύουν όσα έχουν μάθει με έναν φυσικό για αυτά τρόπο, το παιχνίδι, ενώ ελέγχεται από τους λογοθεραπευτές η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης στον αυθόρμητο λόγο.
 

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

 
 
Στο Τμήμα της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης εφαρμόζονται οι δραστηριότητες και τα ειδικά προγράμματα για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και της προετοιμασίας για την επόμενη τάξη.

Εδώ αξιολογούνται οι ικανότητες όλων των παιδιών από το προνήπιο έως και την Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, με τις κατάλληλες δοκιμασίες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες του παιδιών και προετοιμάζονται κυρίως τα παιδιά που θα ενταχθούν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου.

Στο τμήμα αυτό εντάσσονται και οι Ομάδες Μελέτης για παιδιά που δυσκολεύονται στο σχολείο και χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία. Οι Ειδικοί Παιδαγωγοί μας βοηθούν είτε με την καθημερινή μελέτη των μαθημάτων είτε με ειδικές ασκήσεις κατανόησης και γενίκευσης.
 
 
 
Ειδική διαπαιδαγώγηση ΣΠΕΕ - Στήριξη Παιδιού, Εφήβου, Ενηλίκου
 
 
 
 
 
Πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης με συγκεκριμένη στοχοθεσία και εφαρμογή παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών τεχνικών παρακολουθούν και τα παιδιά που αντιμετωπίζουν: Γενικές και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (όπως Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία), Δυσπραξία, ΔΕΠ-Υ κ.λπ.

Οι Ειδικοί Παιδαγωγοί της ΣΠΕΕ επικοινωνούν και με το σχολείο για να ενημερωθούν για τις δυσκολίες ή την πρόοδο των παιδιών, καθώς και για να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για τις αδυναμίες των μαθητών τους αλλά και για την καλύτερη προσέγγισή τους στη σχολική τάξη.